رویکرد برنامه مطالعات اجتماعی تربیتی-اجتماعی و تلفیقی است!

معلمان عزیز دبستان

لطفا فایل زیر را دانلود کنید و صحبتهای دکتر فلاحیان را راجع به تغییرات و چیستی برنامه مطالعات اجتماعی را از زبان ایشان مطالعه کنید.

برقرار باشید.

دانلود فایل"رویکرد برنامه مطالعات اجتماعی /مجله رشد آموزش ابتدایی شماره6 سال1391

/ 0 نظر / 33 بازدید