اندکی تامل ... تذکر و یادآوری

به نام خدایی که به اندیشه های درونی شما آگاه است. ( سوره مبارکه ی مائده آیه 7 )

به نام خدایی که همه از او حوائج خود را می طلبند. ( سوره مبارکه ی الرحمن آیه 29 )

به نام خدایی که هر کجا باشید با شماست. ( سوره ی مبارکه ی حدید آیه ی 3 )

به نام خدایی که با سرعت ترین حسابرس است. ( سوره ی مبارکه انعام آیه ی 62 )

به نام خدایی که به اسرار همه داناست. ( سوره ی مبارکه ی بقره آیه 127 )

به نام او که عزت همه دست اوست. ( سوره ی مبارکه ی نسا آیه ی 139 )

 

حکیمی می گوید : به شهری وارد شدم. نظم فوق العاده ای در شهر حاکم بود. در میدان اصلی شهر تابلویی نصب شده بود با این عبارت :

" خدا می بیند ."

هیچ جنبنده ای در زمین نیست جز آنکه روزیش بر خداست و خدا قرارگاه (‌منزل دائمی) و آرامشگاه او را می داند و همه احوال خلق در دفتر علم ازلی خدا ثبت است. (( سوره مبارکه ی هود - آیه ی 6 ))

 بگو ای پیغمبر(ص) بار خدایا ای پادشاه ملک هستی تو هر که را خواهی عزت ملک و سلطنت بخشی و از هر که خواهی بگیری و به هر که خواهی عزت بخشی و هر که را خواهی خوار گردانی هر خیر و نیکویی بدست توست و تنها تو بر هر چیز توانایی. (( سوره ی مبارکه ی آل عمران آیه ی 26 ))

 

/ 0 نظر / 6 بازدید