برنامه درسی ملی

برنامه درسی ملی چیست؟

مقاله ی علمی دکتر محرم آقازاده / منبع : ضمیمه رشد آموزش ابتدایی (1) / شماره 118 مهر90

برنامه درسی ملی جایی است که در آن بگوییم ، کیستیم ! ( رودلف 1977 )

چیستی برنامه ی درسی ملی

رودلف می گوید : برنامه درسی جایی است که در آن بگوییم کیستیم ! برنامه درسی ملی، نما و جلوه ی ملموس آرزو و آمال تربیتی در سطح ملی است( آقازاده 2006 ). از برنامه درسی ملی به مثابه ی نقشه ای یاد می شود که نظریه ها ، باورها و ایده های مربوط به تحصیل ، یاددهی و یادگیری و دانش را در بر می گیرد.

نظام های حکومتی از هر نوع که باشند قصد دارند افرادی را وارد جامعه کنند که وفادار باشند یا دست کم به گونه ای مسیر خود را عوض نکنند که در خدمت حکومت نباشند. اگر وجود و حضور برنامه درسی روی محور مختصاتی قرار گیرد در آن محور مختصات برنامه درسی به لحاظ میل به حکومت هیچ وقت از نقطه ی صفر عزیمت خود را شروع نخواهد کرد. بنابراین می توان گفت نسبت میا نحکومت ها و نظام های اموزشی با برنامه ی درسی ملی و حتی غیر ملی به نقطه ی صفر نمی رسد.

همه ی کشورها با گونه های حکومتی در قالب برنامه های درسی ملی انسان مطلوب خود را تعریف می کنند.

برای نمونه در استرلیا و نیوزیلند برنامه درسی ملی به دنبال پرورش نسلی است جسور ، یادگیرنده مادام العمر ، فعال در همه ی ساحت های اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و توانمند در برقراری ارتباط با دیگران و کاربست ابزارهای ارتباطی ؛ و در ایران ، برنامه ی درسی ملی به دنبال پرورش فردی است که به مراتبی از عبودیت خداوند دست یابد و حیاتی طیبه داشته باشد.

در کانادا تلاش می شود مرمانی تربیت شوند که نسبت به یک دیگر حساسیت فرهنگی نداشته باشند ، صلح را محترم بشمارند و به پیشرفت های علمی علاقمند باشند و به تفکر انتقادی بپردازند و ارزش مدار باشند.

درکره ی شمالی تلاش می شود مردمانی تربیت شوند با ویژگی های برشمرده شده ی زیر :

  1. معتقد به سوسیالیسم و کمونیسم
  2. دارای فرهنگ کار و بهره وری
  3. دارای نگاهی برابر به نقش های جنسیتی
  4. ایمان به حزب کمونیست
  5. آمادگی جنگیدن برای میهن
  6. کار دوستی
  7. میهن پرستی ( آقازاده 1385 )

در ولز سند برنامه درسی ملی مبنای فعالیت های جاری آموزشی است و به مدارس در تعیین بودجه مدیریت مدرسه استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای و به کارگیری نیروی انسانی مسئولیت داده می شود.

شورای تعلیم و تربیت کشور استرلیا 8 حوزه ی یادگیری را در سند برنامه درسی ملی کشور ، تحت عنوان  

درس های زبان انگلیسی ، مطالعات اجتماعی و محیطی ، زبان های غیر انگلیسی ، علوم و تکنولوژی ، هنر و بهداشت در معرض توجه قرار داده است.در این کشور هر ایالت برنامه ی درسی تهیه می کند و یک سیستم نظارتی جدی ، فعالیت ها را در سطح مناطق و ایالت ها کنترل می کندتا با رهنمودهای مرکزی و ملی هم آهنگ باشد.

/ 0 نظر / 29 بازدید