فرق چی با چی ؟!!!

میدونید فرق معلم با پلیس چیه :

معلم نمره میذاره ولی پلیس نمره بر میداره!!!

میدونید فرق آب و برق چیست:

آب خیس میکنه ولی برق خشک میکنه!!!

میدونید فرق مو با دیوار چیه :

مو بلند میشه میچینند ولی دیوار رو اول میچینند
بعد بلند میشه!!!

میدونید فرق هواپیما و آدم چیه ؟

هواپیما راه میره بعدش بلند میشه ولی آدم بلند میشه بعد راه میره.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید