پست های ارسال شده در آدر سال 1391

آئین نامه ارزشیابی ششم ابتدایی ( امتحانات آخر سال )

نوع آزمون نحوه ی ارزشیابی   نام درس   ردیف آزمون پایانی ارزشیابی مستمر شفاهی 20 20 قرآن 1 کتبی 20 20 تعلیمات دینی و اخلاق 2 شفاهی – کتبی 20 20 زبان و ادبیات فارسی 3 کتبی 20 20 مطالعات اجتماعی و آداب زندگی 4 کتبی 20 20 ریاضیات 5 کتبی 20 20 علوم تجربی 6 - - 20 هنر 7 - - 20 سلامت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 45 بازدید