توالی الگوی نگاره

توالی الگوی نگاره

1) انتخاب نگاره

2) واداشتن شاگردان در شناسایی آنچه در نگاره می بینند.

3) نام گذاری بخش های شناسایی شده نگاره. ( معلم خطی از نگاره به کلمه ترسیم می کند. کلمه را می گوید . کلمه ر ا هجی می کند و به حرف  با انگشتش یا هر وسیله ی دیگر اشاره می کند. کلمه را دوباره می گوید و شاگردان کلمه را با معلمشان هجی می کنند.

 4) خواندن / مرور نمودار نگاره – کلمه : واداشتن شاگردان به دسته بندی کلمات در گروه های متنوع

5) خواندن / مرور نمودار نگاره – کلمه ( گفتن ، هجی و گفتن ) : افزودن کلمات در صورت تمایل به نمودار نگاره – کلمه و به بانک ها لغت.

6) واداشتن شاگردان به تفکر درباره ی عنوانی برای نمودار نگاره – کلمه : ( معلم شاگردان را برای تفکر درباره ی شواهد و اطلاعات در نمودار و آن چه که می خواهند درباره این اطلاعات بگویند هدایت می کند.)

7) واداشتن شاگردان به تهیه یک جمله ، جملات یا پاراگرافی به طور مستقیم مربوط شده به نمودار نگاره – کلمه. شاگردان می توانند مجموعه جملات تهیه شده درگروه را دسته بندی کنند. معلم قرار گرفتن جملات در یک پاراگراف خوب را الگو سازی می کنند.

8) خواندن / مرور جملات یا پاراگراف ها

 

/ 0 نظر / 39 بازدید