معرفی کتاب تربیت هنری در قلمرو آموزش و پرورش

 

در کتاب تربیت هنری از انتشارات آییژ در صفحه  39 می خوانیم :

اما هنر به اوج تعالی معنایی خود در خلال جنگ
جهانی دوم رسید. یعنی آن گاه که "هربرت رید" اظهار داشت که هنر مسایل و
مشکلات مربوط به ملی گرایی و سیاست را منزه و پالوده کرده و صلح بین المللی را
ارتقاء می بخشد.آموزش و پرورش برای هنر، آموزش و پرورش برای صلح است. وی مشخصا شباهت
های فراوان و اساسی را میان نقاشی های دانش آموزان سراسر جهان مشاهده کرده و بر
مبنای آن به وجود نوعی خویشاوندی جهانی که افراد کشورهای مختلف را به هم پیوند می
دهد، تاکید می کند. این اعتقاد "رید" باعث تاسیس جامعه بین المللی آموزش
و پرورش از طریق هنر شد.

در واقع از نظر"رید" برای رسیدن به
وحدت شخصیتی رفاه و صلح بیاد تعلیم و تربیتی را به کار گرفت که اساسا زیبایی
شناختی باشد.

"رید" معتقد است که کل تعلیم و تربیت
ابتدایی می بایست به اشکال خلاقانه و سازنده بازی ، نمایش ، طراحی، رقص، موسیقی و
صنعت استوار باشد کودکان نباید فقط به موضوعات آکادمیک محدود شوند بلکه باید برای
رسیدن به رشد ، رغبت و وحدت شخصی باید کاملا و به طور طبیعی به ادبیات،ریاضیات،
علم و تکنولوژی بپردازند. تعلیم و تربیت ابتدایی باید کلا تعلیم و تربیت
زیباشناختی باشد.

کتاب فوق توسط دکتر محمد امینی( عضو هیئت علمی
دانشگاه کاشان ) به رشته تحریر درآمده است.

/ 1 نظر / 128 بازدید
قربانی

سلام و خدا قوت از حضور سبزتون متشکرم . اگـر مایـل بـه سـاختن یـک کشـتی هستـی ، مردانـت را بـرای فـراهم کـردن چـوب بسیـج نکـن ، آن‌هـا را بـرای تهـیه ابـزار کـار مفـرست ، هـرکدام را بـه انجـام کـاری موظـف مکـن ؛ فقـط آتـش اشـتیاق سـفر بـر پهنـه بیـکران دریـا را در دل آن‌هـا بیفـروز . آنتــوان دو سـنت‌ اگزوپــری [ناراحت][ناراحت]