26آذر روز حمل و نقل عمومی

روز 26 آذر

روز حمل و نقل و روز رانندگان در تقویم ملی ایران ثبت شده است.

با توجه به تم بودن تدریس کتاب مطالعات جتماعی چهارم می توان در این روز در خصوص درس های  3و 5 تدریسی متفاوت  و مناسب با این روز صورت داد.

با توجه به ترافیک بالا و آلودگی در کلان شهرها می توان در ساعتی از روز در مدرسه در روز 26 آذر درباره این روز با دانش آموزان گفتگو داشت.

موفق و پیروز باشید.

/ 0 نظر / 24 بازدید