به نظر شما کدامیک در گزینش پذیرفته می شود؟

امتحان گزینش مدیریت بود.از داوطلبان خواسته می شد تا بر روی تخته سیاه کلاس محل آزمون در حالی که تخته پر بود از یادداشت های دانش آموزان ،کلمه ی مدیریت را بنویسند. نفر اول با کمی دقت توانست جایی خالی پیداکند و کلمه مدیریت را نوشت. دومی دقت بیشتری به خرج داد تا محلی را بیابد و آنگاه کلمه ی مدیریت را با خطی خوش  وبه دوزبان نوشت. سومی در حالی که به تخته نگاه می کرد آرام خم شد و تخته پاک کن را برداشت و تخته را پاک کرد و رفت!!!

به نظر شما کدامیک در گزینش پذیرفته می شود؟

منبع: نگـــــاه .هفته نامه خبری تحلیلی وزارت آموزش و پرورش/نیمه دوم آبان93شماره 517

/ 0 نظر / 27 بازدید