عاشورا تسلیت

عاشورای حسینی بر حسینیان تسلیت

شرح شرحه شرحه شدن عشق

در اجتهاد شریح آن روز که خون خدا را  مباح می کرد

اوج منزلت ری که جای بهشت نشست در نگاه پسر سعد

عاشورا فریادی رسا از حلقوم بریده تاریخ

خطبه اشک بر گونه های خشک وارثان آب عاشورا

/ 1 نظر / 195 بازدید