اثر جدید دکتر سرکار آرانی به نام درس پژوهی

 

 

بالاخره انتظارها به سر رسید و کتاب درس پژوهی توسط دکتر سرکارآرانی توسط
انتشارت مرآت به زیور طبع آراسته شد.

در پشت جلد این کتاب می خوانیم:

این کتاب مجموعه ای از مقاله های نویسنده درباره درس پژوهی (مطالعه درس) است
که در سال های اخیر نوشت هشده و در مجله های پژوهشی بین المللی یا داخلی (ژاپن و
ایران)به چاپ رسیده است.فصل ها براساس کارکردهای درس پژوهی به مثابه ی «نظریه»،«رویکرد»،«روش»
و «ابزار» تنظیم شده اند.تجزیه و تحلیل موردکاوی های ژاپن در زمینه ی بهسازی آموزش
ریاضی دوره ی عمومی و آموزش دانشگاهی، فرصت های یادگیری اثربخشی برای خواننده
فراهم کرده است تا بنیان های درس پژوهی را با شواهد عینی دقیق تری واکاوی کند.به
علاوه ، چالش های دهه ی اخیر و چشم اندازهای درس پژوهی در ایران بررسی  و راهکارهایی عملی برای درک عمیق تر و اجرای
موثرتر آن پیشنهاد شده است.

این کتاب همگان ر افرامی خواند ت بیندیشند که ما در آموزش مدرسه ای چه می کنیم
که یادگیری ترویج نمی شود، چگونه در جست و جوی چشم اندازهای تازه ای برای بهسازی
آموزش و غنی سازی یادگیری باشیم

و چرا و در چه فرایندی درس پژوهی می تواند موسسه آموزشی ما را به مدرسه ای
یادگیرنده تبدیل کند در عین حال نشان می دهد که ما در نقطه های عزیمت و سطح نزاع و
چالش های بهسازی آموزش مدرسه ای و ترویج یادگیری و مدرسه داری«کجا ایستاده ایم».

توصیه می شود معلمان این کتاب را ااز فصل7 (ایران:چالش ها و چشم اندازها) و
پژوهشگران تربیتی آن را از فصل اول(نظریه علم و عمل) مطلعه نمایند.

کتاب فوق در 8فصل نگارش شده است:

فصل 1-نظریه علم و عمل فصل2-رویکرد توانمند ساز ی معلمان فصل3-روش پژوهشو تلید
دانش بهسازی

فصل4-ابزار سیاست گذاری و تغییر برنامه درسی فصل5-موردکاوی
بهسازی آموزش ریاضی فصل6-بنیان های درس پژوهی فصل7-ایران: چشم اندازها و چالش
هافصل8-پرورش حرفه ای اعضای هیئت علمیو بهسازی آموزش دانشگاهی فصل9-ما کجا ایستاده
ایم؟

/ 0 نظر / 199 بازدید