تفریح تابستانی ریاضی

تعداد برادران وخواهران
با کمی دقت میتوانید تعداد پسران و دختران یک خانواده را حدس بزنید .
1- از یک نفر بخواهید که تعداد برادرانش را به اضافه 3 کند .
2- حاصل بدست آمدهرا در عدد 5 ضرب و عدد 20 را به آن اضافه کند .
3- حاصل به دست آمده را در عدد 2 ضرب و به تعدادخواهرها اضافه کند .
4- بهحاصل، عدد 5 را اضافه و عدد 75 را از آن کم کند .
5- نتیجه را به شما بگوید .
6- عدد حاصل ( که دو رقمی است )، تعداد خواهران وبرادران را مشخص می نماید.
7-  عدد سمت راست تعداد خواهرها و عدد سمت چپ تعداد برادرهااست.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید