خانه تکانی دل

خانه هاتان را تکاندید

لباسهایتان را نو کردید

خریدهایتان را کردید

!!!

وجودتان نفستان را چطور؟!!!

آیا به خود اندیشیدید که در این یکسال چه کردید؟

خانه تکانی دلتان را چه کردید؟

 

هر روزتان نوروز

نوروزتان پیروز

/ 0 نظر / 35 بازدید