داستان ساداکو

پرنده دریایی سمبول اریگامی است.
سمبلاریگامی پرنده دریایی است ،که سمبل بین المللیصلح نیز می باشد.در ژاپن هر بچه ای عاقبت ساختن پرنده دریایی را می آموزد.

دختر نوجوانی به نام ساداکو در اثر تشعشعات رادیواکتیو بمب باران اتمیژاپن توسط آمریکا در جنگ جهانی دوم، صدمه دیده بود. در پایان جنگ او در بیمارستانیتحت درمان قرار گرفت.چند سال بعد سرطان خون او شدت یافت. دوست ساداکو به هنگام ملاقتش به وی گفت که پرنده دریایی سمبل سلامتیاست و اگر او بتواند هزار پرنده دریایی بسازد ، حالش خوب خواهد شد. دوست او ساختپرنده دریایی را به او آموخت. کار ساده ای نبود ، اما وقتی که ساداکو در ساخت اولینپرنده دریایی مهارت یافت ، شروع کرد به ساختن 999 تای دیگر. او دلیرانه مصمم شدهبود که آنها را بسازد . ساختن پرنده دریایی چنان فکر او را بخود مشغول می کرد که ازبیماریش یادش می رفت.مصمم بودن او و کارش توجه پرسنل بیمارستان و بازدیدکنندگان رابه خود جلب نمود و آنها نیز مجلات ، پاکتهای عکسهای رادیوگرافی و دیگر کاغذهایی کهبدستشان می رسید را برای او می آوردند تا او بتواند کارش را کامل کند. وقتی دیدکهبیماران دیگر نیز به این کارعلاقه مند شده اند او کارش را متوقف کرد و شروع بهآموزش ساختن پرنده دریایی به دیگر بیماران نمود تا آنها هم بتوانند این کار راانجام دهند.جنگ موجب بیماری او شده بود، ساداکو همانطور که پرنده دریایی را می ساخت، پیام صلحش را به همه جا گسترش میداد. بزودی او صد پرنده دریایی را ساخت. حال اوبهتر شده بود و او توانست از بیمارستان مرخص شده و به خانه برگردد. اما ، بیماری اومجدداً شدت یافت . توانش به حدی کاهش یافت که متاسفانه دیگر قادر نبود کار ساختنبقیه پرنده های دریایی را تمام کند. با کمتر از 700 پرنده دریایی کامل شده ، ساداکوبه حالت کما افتاد و سپس مرد. وقتی همکلاسی هایش فهمیدند که او قادر نبوده رویایخودش را کامل کند ،همه تصمیم گرفتند تا درست کردن پرنده دریایی را بیاموزند. بزودیآنها توانستند کار ساختن هزار پرنده دریایی ساداکو را تمام کنند و به رویای او تحققبخشند.
بچه ها تصمیم گرفتند به تمام کودکان دیگر ژاپنی نامه نوشته وداستانساداکو را به آنها گفته و از آنها خواستند با جمع آوری پولهایشان بنای یاد بودیبرای ساداکو و گسترش پیام صلح او بسازند. وقتی دولت ژاپن از این طرح مطلع شد تصمیمگرفت یک پارک در هیروشیما را بنام پارک صلح تغییر نام دهد. آنها در این پارک بنایعظیمی ساختند و شبیه پرنده دریایی ساداکو یک پرنده دریایی بزرگ ساخته و روی این بناقرار دادند. همکلاسیهای او تصمیم گرفتند بخاطر احترام گذاشتن به ساداکو نوشته ای برروی پایه این بنای یاد بود، نصب نمایند.این متنی است که آنها انتخاب کردند:
اینفریاد ماست.این خاسته ی ماست.صلح در دنیا.
بنابراین شما میبنید ،عملکرد یکنوجوان ، تمام مردم دنیا را آگاه می سازد که آنها به صلح نیاز دارند.

 

 

 

 

 

فایده و کاربردهای اریگامی

 

 

1)بهبود ارتباط عاطفی در جمع خانواده و گروه دوستان
2)تمرین بسیار خوب برای ایجاد خلاقیت در کودکان و بزرگسالان

3)رشد نظم و ترتیب بهتر در کارها.

4)افزایش مهارت دست ها( افزایش تمرکز ذهن و دست و چشم )

5)هماهنگی اندیشه و عمل .
6)از مزیتهای بسیار مهم اریگامی ، زیاد شدن شوق و علاقه به طبیعت و موجوداتزنده است .

 7)افزایش  اعتماد به نفس و کشف استعدادهای درونی و قابلیت سازندگی

8)مهارت در دقت

9)تمرینی برای صبر و شکیبایی

دانستنی های اریگامی:

1)آچیرو هاگیوارا دانشمندژاپنی، در حال پیدا نمودن راهی است کهقسمت تاشونده ایدر خودرو ها ساخته شود تا انرژی تصادف بجای تخریب در آن قسمتها جذب شود .
2)رابرت لنگکیسه هواییبرای خود روهاطراح نموده است براحتی در هنگام تصادف باز شده و سرنشین ها را از صدمهدیدن محافظت می کند.
3)ساختمان بزرگترین تلسکوپفضایی جهان بنام چشم شیشه ای ، بر اساس قوانین اریگامی طراحی گردیده است. 4). یکی از کاربردهای اریگامیساخت بناهای زیبا و مقاوم دربرابر زلزلهاست.
5)اریگامیدر ساخت نقشهها، چادر های مسافرتی، ظرفهای غذا و گنبد استادیوم هاکمک شایان توجهی کردهاست. 

/ 0 نظر / 8 بازدید