نام گذاری فصول سال در ایران باستان

نام گذاری فصول سال در ایران باستان

منبع : مجله موفقیت شماره 219 / نیمه دوم شهریور

فصل بهار

به + آر : بهترین آراییدن = بهترین آوردنی = بهترین آرایش

فصل تابستان

تاب + ستان : تاب و تحمل + ستاندن : تاب و طاقت + ستاندن ( گرفتن )

فصلی که گرما تاب و تحمل را از همه می گیرد.

فصل پاییز

پا + ییز : پاییدن ( انتظار ، مراقبت و صبر ) + خیزان

فصل پایش و زمانی که کشاورزان ، بذر را می پاشند و می پایند (مراقبت و صبر ) تا دانه بر خیزد.

فصل زمستان

ز+ م + ستان = از + ماه + ستاندن ( گرفتن )

فصلی که ابرها مانع رسیدن گرمای خورشید به ما و نیز مانع رسیدن نور ماه به ما می شوند و در واقع گرما و نور را از ما می ستاند.

/ 1 نظر / 31 بازدید

انگاه که دوست داری بامن هم سخن شوی نماز رابه یاد من بخوان(سوره طه آیه 14)