نغمه ی فصل بهار

نغمه فصل بهار

سرد بود،گرم شد،فصل زمستان گذشت   شد بهــار،جلوه گر،برهمه جا،کوه و دشت

هرگیاه گوشه ای ،غنچه ی لب را گشود  بی زبان، بی دهان،خـــالق خود را ستود

های و هوی،بوی خوش،باد بهاری وزید             برف کوه،آب شد،چون که صــدا را شنید

شد روان ،آب برف، نغمه کنان توی جو            آب و باد کرده اند ، در همه جا های و هو

بلبلان ،قصـــه خوان،همره آهنـگ باد              چهچهه می زنند با لب خنــــدان و شاد

باد و آب ، بلـــــــبلان ، زمزمه آبشار               خوانده اند ، یک صدا ، نغمه فصـــل بهار

                                                        مصفی  رحماندوست

/ 0 نظر / 18 بازدید