بار الها توفیقی ده تا در عرفات درون بشناسمت و در مشعر جان بجویمت و در منای دل با قربانی کردن خود بیابمت.

عید قربان بر منتظران ظهور فرخنده و خجسته باد.