کتابی جدید در حوزه برنامه ریزی درسی چاپ و روانه بازار شد.

برنامه ریزی درسی : تلفیق چند فرهنگ گرایی ، ساختن گرایی و اصلاحات آموزش و پرورش

نوشته : هنسون تی کنت