دقت کنید!!!!

 

 

 

 

کدام گزینه سنگین تر است؟