پدر نثر فارسی : ابوالفضل بیهقی

روستای حارث آباد سبزوار خاستگاه پدر نثر فارسی ، ابوالفضل بیهقی