معلمان گرامی و تسهیل گران برنامه آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان می توانند به سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مراجعه نمایند و از مطالب خوب این پورتال استفاده نمایند.

http://www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/Home.aspx?wid=27