ضرورت اجتناب ناپذیر استفاده از کره ی جغرافیایی در کلاس های درس مطالعات اجتماعی به روایت تصویر