دانلود مقاله ی " چگونه می توان در کلاس های درس

 سوال های اساسی مطرح کرد؟"

 

نوشته گرینت ویگینز و دنیس ویلبر

ترجمه سارا نیک پناه

چاپ شده در مجله رشد تکنولوژی آموزشی دی94