جشنواره ایران شناسی در اسفندماه 1394 در سطح شهرستان های استان تهران برگزار می گردد.

همچنین دستورالعمل و شیوه اجرای جشنواره نیمه اول آذرماه به مناطق ابلاغ خواهد شد.