معلمان فرهیخته و نویسنده :

دوماهنامه بین المللی شوق تغییر منتظر مقالات و گذارشات ارزنده شما درخصوص مسایل آموزشی و تربیتی فرزندانمان است.

این مجله ی وزین درسال سوم انتشار خود به سر می برد.شما نز می توانید با اگاهی از موضوعاتی که هر شماره بدان اختصاص می یابد به نگارش افکار و عقاید خود بپردازید.

شماره 21 دوماهنامه شوق تغییر(بهمن و اسفند94) به موضوع آموزش برای توسعه ی پایدار (با نگاهی ویژه به جایگاه محیط زیست در آموزش و برنامه ی سازمان های جهانی و ملی در این ارتباط.)

شما می توانید مقالات و نوشته های خود را تا 15 آذرماه به آدرس زیر ایمیل کنید.

Shoghetagheer91@gmail.com

mortezamajdfar@yahoo.com