قابل توجه معلمان پایه چهارم

در نقشه صفحه60 درس 14 مطالعات اجتماعی چهارم نامی از راه ابریشم برده شده است.

لطفا فایل زیر را دانلود نموده و اطلاعات کامل تری در خصوص راه ابریشم بدست آورید.


 

دانلود فایل راه ابریشم