شماره  19 مجله شوق تغییر به زیور طبع اراسته شد.

" در مسیر تعالی" عنوانی است که موضوعات این مجله به آن اختصاص یافته است.

بقیه مطالب درخصوص این دوماهنامه وزین را در سایت زیر دنبال نمایید.

www.mortezamajdfar.blogfa.com