کتاب جدید دکتر حمید رضا رضازاده با نام " معلمان بزرگ " به زیور طبع آراسته شد.

این کتاب توسط انتشارات وانیا انتشار یافت.