مجله شوق تغییر شماره 16 به زیور طبع آراسته شد.

در این شماره می خوانید:

1. یادداشت هایی از دکتر مهرمحمدی ، دکترسرکارآرانی ، دکتر رئوف و دکتر بختیاری

2.صد ویژگی معلم حرفه مند

3.تفکر سازنده ابزاری برای شایسته پروری حرفه ای فراگیرندگان

4.درس های حرفه ای گرایی از آموزش و پرورش فنلاند

و...