سلام بر دوستان نابینای ما

شما عزیز و گرامی هستید

روزگارتان سفید و پرنور باشد

23 مهر روز جهانی نابینایان بر جامعه ی نابینای ایران عزیزمان مبارک

سلامت باشید دوستان نابینا

یاعلی