روز حافظ بر حافظ دوستان مبارک

 

 

ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم   

  زلف برباد مده تا ندهی بربادم

می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر    

 سرمکش تا نکشد سربه فلک فریادم