سلام

در تاریخ 17 و 18 مهر 93 دانشگاه خوارزمی کرج شاهد همایش بزرگ فلسفه تعلیم و تربیت در عمل خواهد بود

از علاقمندان درخواست می شود به آدرس ذیل مراجعه و چند و چون آن اگاهی حاصل نمایند.

.http://philosophyinaction2014.ir

بهروز باشید و سربلند.