شعبان شد و پیک عشق از راه آمد

عطر نفس بقیه الله آمد

با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین

یک ماه و سه خورشید در این ماه امد

اعیادشعبانیه بر دوستداران و عاشقان آل پیغمبر(ص) مبارک