قابل توجه معلمان و دوستانی که به سیستم های جدید و نظام جدید آموزشی ایراد گرفته و مدام به نبود فضای مناسب آموزشی و عدم وجود امکانات آموزشی و سخت افزاری و نیز سیستم های فناورانه تکیه کرده و عدم آن را منوط به تدریس خوب و مناسب مربوط می کنند!!!

در ژاپن نیز در کنار وسایل پیشرفته ی تدریس و تکنولوژی های مدرن هنوز هم تخته سیاه حرف اول و آخر را تدریس می زند!!!!!!!!!!

استفاده ی معلمان از همه ی فضای تخته سیاه و قرار دادن کار بچه ها که در حین تدریس و در کنار معلم در فرایند تدریس نقش بسزایی دارند در تابول گچی کلاس نمایان است.

این هنر معلمی است که کمتر معلمی آن را مد نظر قرار می دهد.