گل ها همه به اذن تو بر خاسته اند

 از بهر ظهور تو خود آراسته اند

 مردم همه در لحظه ی تحویل بی شک

اول فرج تو را از خدا خواسته اند

به امید ظهورت مهدی فاطمه (عج)