سلام دوستان آموزگاران خوب و زحمت کش

خداقوت

 

تم های درس 5 و 6  و 7 و 8 علوم سوم دبستان 92 خدمتان ارائه می گردد.

امید است مورد استفاده تان قرار گیرد.

لطفا نظر فراموش نشود. متشکرم.

 

تم درس 7 علوم سوم دبستان 92

تم درس 8 علوم سوم دبستان 92

تم درس 5 علوم سوم دبستان 92

تم درس 6 علوم سوم دبستان 92