سمینار بررسی کتاب تفکر و پژوهش در سال حکمت پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.