با تشکر از زحمات شما راهبران آموزشی مناطق شهرستان های استان تهران

جشنواره ی اریگامی به امید خدا در فروردین و اردیبهشت سال 1391 برگزار می شود.