10 تیرماه 1391 تهران - بزرگراه کردستان پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی 

این نشست به همت گروه فبک و با همکاری دکتر مهرنوش هدایتی و دکار سعید ناجی و دکتر یحی قائدی و جمعی از دوستداران و علاقمندان و دیگر ادست اندرکاران مربوط در تاریخ فوق برگزار گردید.

موضوع این نشست تخصصی کارگاه یک روزه ی « حلقه ی کندوکاو بر اساس روش دیالکتیکی سقراطی » بود که با حضور خانم دکتر آن پیلگرن استاد دانشگاه استکهلم سوئد برگزار شد.